A TÁRSASÁG ÉS A SZEMLE MEGALAKULÁSA

1. ELŐZMÉNYEK

Érett a helyzet

 

Az első világháború és Trianon után konszolidálódott Magyarországon a pszichológia már javában meghonosodott tudománynak tekinthető, amely kitörni igyekezett a filozófiai és pedagógiai keretek köréből. A kísérleti lélektant Ranschburg Pál és Révész Géza, a pszichoanalízist Ferenci Sándor, a gyermektanulmányi mozgalmat Nagy László neve fémjelzi.

A fejlett nyugati országokban a századforduló óta folyamatban volt a nemzeti pszichológiai társaságok és pszichológiai folyóiratok megalapítása. Magyarországon is érett a helyzet a pszichológia önállósulására és szervezeti kereteinek megteremtésére.

A Társaság és a Szemle létrejöttéről Boda István beszédéből értesülünk (megjelent a Szemle első lapszámban).

 Illusztratív meghívó a Philológiai Társaság ülésére. Forrás: Online Papírrégiség Antikvárium 

Először lap, azután társaság? Mással vagy önállóan? 

A Társaság létrejöttének előzményeiről az 1928-as első lapszámban, Boda István beszédéből értesülünk.

A lapindítás tervét Ranschburg Pál vetette fel először.   Az első elképzelés az volt, hogy induljon egy lélektani folyóirat, és alakuljon Lélektani Szakosztály  a Magyar Filozófiai Társaságon belül.  

1927. február 9-én felolvasóülést tartott a Budapesti Philologiai Társaság, itt került szóba először a lap terve, és itt értesült róla Hornyánszky Gyula klasszika-filológus, , Kornis Gyula filozófus, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkára és Pauler Ákos filozófus is, akik szerkesztőként közreműködtek később a lapkiadásban.

„Van-e szükség Magyar Psychologiai Társaságra? (…) a tudománynak, mint olyannak, kétségtelen nemzetközisége mellett minden egyes, a kultúrát szolgáló nemzet tudósai igyekeznek kutatásaikat, még pedig teljes joggal, nemzeti zászló alatt, mint a francia, mint a német, az angol, amerikai, olasz stb. szellem teljesítményét, a maguk súlyával szerepeltetni a világot előbbre vinni s boldogabbá tenni hivatott kultúra mérlegén.” 

Ranschburg Pál cikke a Magyar Pszichológiai Szemle 1. számában. Magyar Pszichológiai Szemle, 1928, 1-2, 104.o.

Ranschburg Pál, Magyar Psychológiai Társaság első elnöke 

2. AZ MPT MEGALAKULÁSA

Előbb a társaság, azután a lap, önállóan!

Az önálló tudományos társaság alapításának gondolata csak később került szóba. Végül mégis a Társaság jött létre előbb.  alakuló közgyűlést 1928. február 24-én, a Magyar Tudományos Akadémián tartották. A Magyar Pszichológiai Társaság több tudományos társaság közreműködésével jött létre.

A Magyar Tudományos Akadémia épülete Budapesten

Magyar Pszichológiai Szemle, 1928, 1-2, 145.o. Forrás: Arcanum.

A Magyar Psychológiai Társaság megalakulásáról a napilapok is tudósítottak.

Budapesti Hírlap, 1928. február (48. évfolyam, 26-49. szám)1928-02-25 / 46. szám. Forrás: Arcanum

A Magyar Pszichológiai Társaság első tisztségviselői

Elnök: Ranschburg Pál 

Társelnökök

Fináczy Ernő (pedagógia professzor), 

Gombocz Zoltán (nyelvtudós), 

Hornyánszky Gyula (klasszika-filológus), 

Kornis Gyula (filozófus, államtitkár), 

Nagy László (pedagógus), Oláh Gusztáv (elmeorvos), 

Pauler Ákos (filozófus), 

Schütz Antal (teológus)

Ügyvezető titkár: Boda István  

Titkár: Juhász Andor

Pénztáros: Schwarz Ireneusz

Ellenőr: Focher László

 

Számvizsgáló Bizottság:

Balta Gyula dr.

Glück Frigyes

Petrovics Ferenc dr.

Röthy Károly

 

A vezetőséget az elnök, a társelnökök és a Választmányi tagok jelentették. 

Választmányi tagok

Alszeghy Zsolt, dr.

Bartók György dr. /Szeged

Bartucz Lajos dr.

Bálint Antal

Benedel László dr. /Debrecen

Bognár Cecil /Győr

Dékány István dr. 

Eckhardt Sándor dr.

Éltes Mátyás

Fabinyi Rudolf dr. 

Hajós Lajos dr.
Hermann Imre dr.

Imre Sándor dr.

Kaufmann Irén dr. 

Kenyeres Elemér dr.

Kluge Endre dr.

Koszó János dr.

Magyary Zoltán dr.

Máday István dr.

 

Mester János dr.

Mitrovics Gyula dr. /Debrecen

Nagy József dr. / Pécs

Nógrády László dr.

Nyírő Gyula dr.

Rácz Lajos dr. /Sárospatak
Hrabovszkyné Révész M. Dr.

Ritoók Emma dr.

Rottenbiller Fülöp dr.

Schnell János dr.
Selig Árpád dr.

Somogyi József dr.
Szabó József dr. /Szeged

Szelényi Ödön dr.

Szondi Lipót dr. 

Thienamann Tivadar dr. / Pécs

Tóth Tihamér dr.

Tóth Zoltán dr.

Várkonyi Hildebrand dr. Pécs

Weszely Ödön dr. / Pécs

Zolnai Béla dr. /Szeged

Tagság

Tiszteletbeli tag – a közgylés által választott, élethosszig tartó tagság.

Alapító tag – közgyűlés ááltal választott, az alapíást 200 pengővel támogatta.

Működő tag – két választmányi tag javasolj, a választvámy támogatja. Évi 10 pengő tagdíj, 3 éven belül székfoglaló ülés tartása kötelező.

Pártoló tag – Közgyűlésen tanácskozói jog, szavazati jog nélkül, évi 10 pengő tagdíj.

Külső tag – a közgyűlés által megválasztott külföldi, tagdíj nélkül. 3 éven belül székfoglaló ülés tartása kötelező.

A Magyar Pszichológiai Társaság céljai
  1. „(A tudomány szempontjából:) A tiszta és alkalmazott lélektani kutatás összes irányainak és ágazatainak, valamint egyéb tudományokkal érintkező határ-területeinek művelése”
  2. „(A magyar tudomány szempontjából:) A lélektan magyar művelőinek tudományos munkájukban minden rendelkezésre álló eszközzel való támogatása, a lélektani kutatások sokoldalúságának és egyben tervszerűségének biztosítása, az egységes magyar lélektani terminológia kialakításának előmozdítása”

  3. „(A gyakorlati élet és az általános kultúra szempontjából:) A lélektan tudományosan igazolt gyakorlati jelentőségű tételeinek a nemzeti kulturális élet minden körében való minél teljesebb érvényesítése; a magyar és a külföldi tudományos élet kapcsolatainak mélyítése és szélesítése”

Magyar Pszichológiai Szemle, 1928, 1-2, 3. o., Forrás: Arcanum

“A Magyar Psychologiai Szemle törekedni fog arra, hogy közleményei a tudomány mindhárom feladatát szolgálják, hogy munkája ne csak a teoretikus lélektan fejlesztésének szolgálatában, de az egyetemes emberi és nemzeti materiális és — elsősorban — morális emelkedés céljának szolgálatában is eredményes legyen.”

Magyar Pszichológiai Szemle, 1928, 1-2, 8. o. Forrás: Arcanum

A Magyar Psychológiai Társaság 1928-ban választmányi ülést és három felolvasó ülést tartott. 

Magyar Pszichológiai Szemle, 1928, 1-2, 8. o. Forrás: Arcanum

A működés módjai

KÖZGYŰLÉSEK – Évente legalább egy közgyűlés, amelyet az elnök a lélektan valamely időszerű kérdését érintő beszéde nyitott meg.

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK – A választmányi tagok rendszeres ülései, áltlában a felolvasó üléseket megelőzően.

FELOLVASÓ- ÉS VITAÜLÉSEK – Évente néhány alkalommal szervezett tudományos ülések.

“Beküldött hírek”

Magyar Hírlap 1930. jan.28, 6.o. Forrás: Arcanum

„ A mai napon megint egy új követ illesztünk bele a magyar kultúra templomába, mely anélkül hiányos lenne. Ez az egyesület hivatva lesz a legmagasabbat, amivel bírunk, kutatásai tárgyává tenni – az emberi lelket.”

Oláh Gusztáv korelnök megnyitó beszéde. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1928, 96.o. Forrás: Arcanum.

Oláh Gusztáv elmegyógyintézeti
Igazgató, Lipótmező  (1857 – 1944).

3. A MAGYAR PSYCHOLÓGIAI SZEMLE ELSŐ SZÁMAI

A Magyar Pszichológiai Szemle elsőként megjelent 1928!1-2-es száma.
Forrás: Arcanum

Megjelenés: 1928 nyara, a Magyar Pszichológiai Társaság megbízásából

Szerkesztő: Boda István

Másodszerkesztő: Juhász Andor

A szerkesztésben közreműködött: Kornis Gyula, Ranschburg Pál

Az 1928/1-2 szám tartalma

Forrás: Arcanum

Az 1929/1-2 szám tartalma

Forrás: Arcanum