Pszichológia a budapesti egyetemen

A pszichológia művelésének áttekintése a budapesti egyetemen a kezdetektől a rendszerváltást követő évekig.

A budapesti egyetemen a lélektan tudományát Ranschburg Pál honosította meg, amikor az orvoskaron kialakította laboratóriumát 1899-ben. 1918-19-ben Révész Géza kapott lehetőséget egy kísérleti pszichológia tanszék létrehozására.  Ezzel párhuzamosan, a Tanácsköztársaság alatt a budapesti egyetemen alakult meg a világ  első pszichoanalitikai tanszéke Ferenczi Sándor vezetésével – bár ez csak heteket élt meg. A két világháború közötti időszak kiemelkedő egyénisége Kornis Gyula és Harkai Schiller Pál volt. Az 1950-es években Kardos Lajos professzor tartotta életben a minimálisra csökkent pszichológia tanszéket, miközben a pszichológia oktatása beolvadt a pedagógia hatáskörébe.  Az 1950-es évek leépülése után 1963-ban a budapesti egyetemen indult el a pszichológia szak.  1983-ban megalakult a Pszichológiai Intézet Illyés Sándor  vezetésével. A rendszerváltást követően az ELTE kari struktúrája átalakult, 2003-ban megkezdte működését a Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 

1. KEZDETEK AZ ORVOSKARON: RANSCHBURG PÁL “PSYCHOPHYSIOLÓGIA” LABORATÓRIUMA

Ranschburg Pál

1870 – 1945

A Ranschburg-féle “Psychophysiológiai laboratórium”
1898 – 1902

A pszichológia története a budapesti egyetemen Ranschburg Pál ”Psychophysiológiai Laboratórium”-ával kezdődött az 1898/99-es tanévben. Ranschburg az Elme- és Idegkórtani Tanszékén nyert alkalmazást pályája elején. A betegekkel való foglalkozás mellett úttörő módon műszeres kísérleti vizsgálatokat kezdett, az emlékezeti jelenségeket kutatva. Ennek a munkának lett eredménye a homogén gátlás jelenségének felfedezése, amellyel nemzetközi hírnevet szerzett magának. A laboratórium 1902-ben megszűnt, mert az orvoskaron többen ellenszenvvel nézték a lélektani kutatásokat és Ranschburg tevékenységét.

Ranschburg Pál munkásságának és laboratóriumának részletesebb bemutatását lásd a “Ranschburg Pál élete és életműve” c. kiállítás alatt.

2. A KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA ÚJ LENDÜLETE: RÉVÉSZ GÉZA TANSZÉKALAPÍTÁSA

A Révész-féle kísérleti lélektani tanszék
1918 – 1919

Révész Géza 40 évesen, már ismert halláskutatóként kapott lehetőséget 1918 szeptemberében arra, hogy felállítson egy kísérleti lélektani tanszéket a budapesti egyetem bölcsészkarán, ahol már évek óta szó esett ennek létrehozásáról. Kinevezését még a királyi kormányzattól kapta, azonban tanszékszervezői működését már az októberi forradalom, illetve a proletárdiktatúra alatt végezte. A baloldali (de nem kommunista) Révész a Tanácsköztársaság alatt tagja lett a tanácskormány által kinevezett 6 tagú bizottságnak, amelynek feladata volt a radikális átszervezések végrehajtása. A bukást követően emiatt fegyelmi eljárás indult ellene. Erről értesülve külföldi tartózkodásából nem jött vissza. Hollandiában telepedett le és ott futott be sikeres tudományos karriert.

Révész Géza

1878 – 1955

Révész Géza kinevezése Zichy János vallás- és közoktatási miniszter aláírásával

Forrás:
Közli Pléh, 2009, 474.o.

“Budapest, 1919. október 31.

Mélyen tisztelt Barátom!

Az egyetemi lélektani laboratórium ügyében fordulok Hozzád a következő egészen magánjellegű kéréssel: Arról értesültem régebben, hogy a Révész Géza számára átadott és nagy költséggel fel is szerelt helyiségeket a proletárdiktatúra megbukása után, kideríthetetlen eredetű rendelkezésre újra leszerelték, és azután azt hallottam, hogy nem történt akkora rombolás a felszerelésen, mint aminek híre volt, most azonban az a veszedelem fenyegeti a laboratóriumot, hogy teljesen megszűnik. Minden személyes vonatkozástól eltekintve,478 tisztán tudományos érdekből tisztelettel kérlek, méltóztassál érdeklődni aziránt, hogy a lélektani laboratórium megmaradjon, illetve, hogy a kar a megtartásra tegyen lépéseket, ne a megszüntetésre. Még akkor is, ha Révész Géza nem tér vissza, vagy, ha utána nem lehetne megfelelő szakbeli emberre bízni ebben a pillanatban a laboratóriumot, nagyon fontosnak tartanám, hogy ne hirdessék rólunk, mint a tudománytalanság és barbárság bizonyítékát, ennek az intézetnek a megszüntetését. Azért fordulok Hozzád, mert ismerem teljes tárgyilagosságodat, és nem szeretném, hogy esetleg pontatlan értesülésemmel nagyobb dolgot csináljak, mint amekkora.

Mély tisztelettel híved:
Fináczy Ernő”

Fináczi Sándor pedagógia professzor levele Imre Sándor államtitkárnak
In: Donáth, (2007)RL C/39. 31-35. d. Imre Sándor levelezése. 101.o.

3. FERENCZI SÁNDOR ÉS A VILÁG ELSŐ PSZICHOANALITIKAI TANSZÉKE

A Ferenczi-féle “Psychoanalytikai tanszék”
1919

Ferenczi 1913-ban felvételt kívánt nyerni tanárként a budapesti egyetem orvoskarára, de visszautasították, mivel orvosi körökben a pszichoanalízist nem fogadták el. A Tanácsköztársaság viszont felkarolta a pszichoanalízist, teljesítve a galileista orvostanhallgatók követelését. 1919 áprilisában Ferenczit politikai intézkedéssel, az orvoskar tiltakozása mellett kinevezték egyetemi tanárnak, és megbízták egy pszichoanalitikai tanszék létrehozásával.  Telve kétségekkel kezdte el a munkát, amelyet Freuddal való levelezésében megosztott. Július közepéig nagy látogatottságú kurzust tartott, ekkor azonban egészségi okokra hivatkozva szabadságra ment. Két hét múlva a Tanácsköztársaság elbukott.

Ferenczi Sándor

1873 – 1933

A “Tanácsköztársaságeléggé kedvesen viszonyult az eddigiek során a mi tudományunkhoz. Ferenczi lett a pszichoanalízis első egyetemi tanára, ez olyan siker, amiről nem is álmodtunk!”

Freud levele Ernest Jones-hoz, 1919 június 19.
In: Freud-Jones (1993), The complete correspondence, idézi Paukovics, 2018.

Ferenczivel egyidejűleg pszichoanalitikusok sorát nevezték ki a budapesti egyetemre.  Hermann Imre Révész, Hárnik Jenő Ferenczi tanársegédje lett. Radó Sándor, Hollós István, Révész Erzsébet és a később analitikussá vált Alexander Ferenc a neurológiai és pszichiátriai klinikára kapott kinevezést.  Több kinevezett pozíciót viselt a Tanácsköztársaság kormányzatában: Radó Sándor a Közoktatásügyi Népbiztosság funkcionáriusa volt, a pszichoanalitikus – közgazdász Varga Jenő, aki a jogi karra kapott kinevezést Termelésügyi Népbiztos volt, Varjas Sándor pedig, aki a logika és episztemológia tanáraként kapott kinevezést, a Közoktatásügyi Népbiztosság propaganda osztályán dolgozott. A Tanácsköztársaság bukásával minden kinevezést visszavontak. A pszichoanalízis egyetemi jelenléte hosszú időre megszűnt.

“Az elviselhetetlenvörös terror” után, amely rémálomként hatott,  most a fehér terror van ittEgy rövid ideig úgy tűnt, hogy sikerül igazságos kompromisszumot találni, de végül is a gátlástalan klerikálisantiszemita szellemiség látszik győzelemre jutni.  Ha nem tévedek mi, magyar zsidók, brutális üldözésnek nézünk elébe. Gyorsan ki fognak gyógyítani bennünket abból a belénk nevelt illúzióból, hogy mi “zsidó vallású magyarokvagyunk.”

Ferenczi 1919 augusztus 28-án kelt levele Freud-hoz.
Idézi Erős, 2012, 146.o.

4. A PSZICHOLÓGIA HELYZETE AZ 1930-AS ÉS ’40-ES ÉVEKBEN

Az 1930-as években a budapesti egyetemen konzervatív légkör uralkodott.  A Révész –féle kísérleti lélektani tanszék betöltetlen maradt, a Ferenczi-féle tanszéket pedig eltörölték.  Ebben az időszakban jelentős szerepet játszott a bölcsészkaron Kornis Gyula piarista szerzetes egyetemi tanár, aki 1920-tól 1948 őszéig filozófiát és pedagógiát oktatott. Egy időben dékán és rektor is volt. 1927 és 1931 között Klebelsberg Kuno miniszter közoktatási államtitkáraként működött. Az 1930-as évek végén országgyűlési képviselő, majd az országgyűlés alelnöke, majd elnöke, 1945-ben a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is volt. 

Kornis Gyula

1885 – 1958

Kornis Gyula

1885 – 1958

Kornis érdeklődött a pszichológia iránt és művelte is azt.  1911-ben középiskolásoknak írt nagy sikerű tankönyvet “Elemi psychológiai kísérletek” címmel. 1917-ben “Lelki élet” címmel írt három kötetes művet. Tekintéllyel rendelkező személyként döntő szerepe volt abban, hogy a forradalmi évek után diszkreditált kísérleti pszichológiai szemléletet visszaemelje a pesti bölcsészkar világába. 

Kornis Gyula 1911-ben írt, több kiadást megért középiskolai tankönyve
Kornis Gyula 1911-ben írt, több kiadást megért középiskolai tankönyve

Kedves Barátom!

Értesültem, hogy nyugdíjazásodat kérted és, hogy előadásaidat beszüntetted. Nagyon kellemetlen hír volt, mert tudom, hogy a diákoknak szükségük volt a Te tanításodra, amely alapos filozófiai és psychológiai tudáson alapult, mely rendkívüli paedagógiai tudással párosult.”

Révész Géza levele Kornis Gyulának
Idézi: Pléh, 2019, 1838.o.

Kornis 1945-ben még az Akadémia elnöke volt, a kommunista hatalomátvétellel azonban fordulat következett be helyzetében. 1948 januárjában “önként” nyugdíjazását kérte. Kornis és Révész között régtől fogva baráti kapcsolat volt, amely ezekben az években is megmaradt. Levelezésükben Révész sajnálatát fejezte ki Kornis nyugdíjazása felett.

Kornist az “osztályidegen reakciós elemekkel” szembeni gyakorlatnak megfelelően 1951-ben kitelepítették vidékre és mint horthysta képviselőházi alelnököt mindenétől megfosztották.

Kornis Gyula 1951.július 4-én kelt kitelepítési végzése

Közli: Pléh, 2019, 1839.o.

Kornis Gyula 1951.július 4-én kelt kitelepítési végzése

Közli: Pléh, 2019, 1839.o.

A Harkai Schiller-féle lélektani intézet
1936

 Kornis az általa irányított Filozófia Tanszéken formailag létrehozott egy “lélektani intézetet” 1933-ban, azonban ennek élére nem tudtak tanszékvezető professzort állítani. Az egyetemre került viszont a fiatal Harkai Schiller Pál, aki Berlinben Wolfgang Köhler tanítványaként már jelentős kutatói tapasztalatra tett szert.  Harkai nagy hatású kutató és tanár lett és 1936-ban megszervezte a bölcsészkaron az önálló Lélektani Intézetet.

Harkai Schiller elméletíró és kísérletező is volt, de emellett részt vett a pályaválasztási tanácsadás és szelekció hálózatainak kialakításában, alkalmassági vizsgálatok megszervezésében is, sőt közvéleménykutatásokat is végzett. 1947-ben az Egyesült Államokba emigrált, mivel családi kapcsolatai miatt nem kívánatos személlyé vált (feleségének Imrédy Béla miniszterelnök  volt a nagybátyja, akit 1946-ban háborús bűnökért kivégeztek). 

Harkai Schiller Pál

1908 – 1949

Nézzük már most mikép határozza meg a pszichológiai tudomány a maga tárgyát a legújabb tankönyvekben. Azt találjuk hogy a lélektan tárgya kettős: a pszichológus az öntudatos élményt és a viselkedést kutatja. Vajon honnan származik az a különös állapot, hogy a lélektan tárgyát két fogalommal kell kifejezni? Nem hozhatjuk egy közös nevezőre ezt a kettősséget? … Az elemzés során látni fogjuk hogy az életjelenségeket nem oszthatjuk fel lélektani és élettani alosztályra, hanem két különféle nézőpontból az élettani és lélektani nézőpontból tehetjük őket vizsgálat tárgyává.”

Részlet Harkai Schiller Pál 1934-ben megjelent “Pszichológia és emberismeret” c. könyvéből

Harkai Schiller Pál 1934-ben megjelent műve

Forrás:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KlasszikusOrvosiKonyvek_240_3/?pg=0&layout=s 

Harkai Schiller Pál 1934-ben megjelent műve

Forrás:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KlasszikusOrvosiKonyvek_240_3/?pg=0&layout=s 

5. A PSZICHOLÓGIA HELYZETE AZ 1950-ES ÉS 1960-AS ÉVEKBEN

A Kardos-féle általános lélektani tanszék
1947

1947-ben újraalakult a pszichológiai tanszék a bölcsészkaron. Élére Kardos Lajos került, aki a 20-as években Bécsben Karl Bühler tanítványa volt, és a 30-as években az Egyesült Államokban kutatott és tanított.  A “fordulat évétől” (1949) kezdve azonban a pszichológia nem kívánatos tudománnyá vált. Kardos tanszéke erős korlátok között, de fennmaradhatott az 1950-es években, szinte egyedüli pszichológiai intézményként az országban. Ez “pavlovi köntösbe” bújtatott kutatásainak, manőverezési képességének és a pártvezetőkkel fennálló jó kapcsolatának volt köszönhető.

Kardos Lajos

1899 – 1985

Mérei és társai természetesen arra törekedtek, hogy a pedológia minél nagyobb mértékben érvényesüljön az egyetemi és főiskolai képzésben. Szomorú tanulsággal szolgálnak ezzel kapcsolatban azok az egyetemi és főiskolai tantervek és vizsgai követelmények, amelyek még 1949 szeptemberében is érvényben voltak. Egyetemeink és főiskoláink az áltudományos imperialista neveléselmélet problematikájának alapos ismeretét kívánták meg pedagógus-jelöltjeinktől. Az akkori tantervek és vizsgarendek csak úgy hemzsegnek a különböző imperialista ’szaktekintélyek’ neveitől. A marxista-leninista klasszikusoknak, vagy a nagy szovjet pedagógusoknak nevét hiába keresné az ember.

Lázár György kommunista politikus cikke, 1950.,
Idézi Golnhofer és Szabolcsi, 2013, 275. o.

Magyarországon a párt 1949-ben ítélte el a pedológiát és ezzel együtt megindult a pszichológia ellehetetlenítése. A tesztmódszereket alkalmazó gyermektanulmányi mozgalom (pedológia) és ezzel együtt a pszichológia “burzsoá tudományként” való megbélyegzését az 1936-os szovjet párthatározat mondta ki. Csak a marxizmussal összeegyeztethetőnek tartott pavlovi és fiziológiai irányzatok fennmaradása volt lehetséges.  Ezt az irányvonalat követte a magyar pártvezetés is.

Azt követelték …. tőlünk, hogy a pszichológia közvetlenül segítse a nevelőmunkát, a pedagógiát. Erre azt kérdeztem: a tanulás ugye, pszichológiai probléma […] Hát akkor ezt fogjuk kutatni. Kiderült, […] ha az emberi tanulás törvényszerűségeit ismerni akarjuk, akkor előbb feltétlenül az alacsonyabb rendű élőlények tanulási formáit, az állati tanulást kell tanulmányoznunk. Ezt már el tudtuk fogadtatni, mert hivatkozhattunk Pavlovra, aki tulajdonképpen az állati tanulás alapformáit kutatta.”

Részlet a Kardos Lajossal 1985-ben készült interjúból. Az interjút Murányi Gábor készítette és a Magyar Nemzetben jelent meg.
Idézi Pléh, 2010.

Kardos Lajos sok kiadást megért tankönyve
Kardos Lajos sok kiadást megért tankönyve

Kardos egyik fő témája az állati emlékezet és tanulás kutatása volt. Kísérleteiben azt mutatta ki, hogy az állatok emlékezete helyhez kötődik.

Kardos által kifejlesztett labirintusok

 Az állatnak a két céldoboz között aszerint kell választania, hogy hogyan ért oda (Kardos és Barkóczi (1953) ábráját közli Pléh, 2010, 23.o.)

Kardos által kifejlesztett labirintusok

Az állatnak a két céldoboz között aszerint kell választania, hogy hogyan ért oda (Kardos és Barkóczi (1953) ábráját közli Pléh, 2010, 23.o.)

A tanszék akkorra már csak Kardosból és egy gyakornokból állt, ám ezt a fiatalembert egyszercsak behívták a párt irodára és közölték vele, hogy ha ő elvtárs, akkor otthagyja a pszichológiát. Így esett, hogy Kardos egy szál gyakornok nélkül maradt. Így történt a sors és a párt szeszélye folytán, hogy 1950 decemberétől gyakornokként én lettem az ország egyetlen pszichológia tanszékénekmásodik embere’”.

Barkóczi Ilona visszaemlékezése
In: Önarckép háttérrel, 1998. szerk. Bodor Péter, Pléh Csaba, Lányi Gusztáv

1970-ben, Kardos professzor nyugdíjba vonulását követően két egymás mellé rendelt tanszék létesült: egy általános lélektani az ún. BarkóczyPutnoky tanszék (Barkóczi Ilona és Putnoky Jenő vezetésével) és a fejlődéspszichológiai tanszék Salamon Jenő vezetésével.

Barkóczi Ilona

1926 – 2019

Nemzedékekkel ezelőtt, a hőskorban, az ELTE világában a kísérleti pszichológián belül is megfigyelhető volt egy jellegzetes kettősség. Az egyik a nagyapák világa, Kardos Lajos világa. Kardos világát az egyik oldalon az alaklélektanos örökség, másik oldalon a neo-behaviorista elmélet és Pavlov összekapcsolása jellemezte. … /A másik/ Barkóczi Ilona világa volt. Kulcskérdése az emberi kíváncsiság kapcsolata az explorációs viselkedésállati örökségévelés a kreativitás és az újdonság visszatérő hangsúlyozása …. Barkóczi vezetése alatt a Tanszék sokkal többféle emberrel és ezen belül sok-sok neurobiológiai és etlógiai törekvéssel, Grastyán Endre és Csányi Vilmos világával került kapcsolatba.”

Pléh Csaba leírása, 2021, 52.o.

A pszichológusképzés megindulása az Elté-n
1963

Az 1960-as években kedvező fordulat állt be: a pártirányítás teret adott – a marxista keretek között megfogalmazott – pszichológia gyors fejlesztésének. Ennek keretében 1963-ban megindulhatott az önálló pszichológusképzés az ELTE-n, noha ez kezdetben csupán néhány tucat hallgatót érintett.

„Az 1956 után bekövetkező, majd az 1960-as években kiteljesedő változás /az előző/ kártékony időszaknak a korlátozásait enyhítette, majd pedig  … fejlesztési elgondolásokkal és intézkedésekkel váltott fel. … Az erősen központosított tudománypolitikai akarat motívumai között bizonyosan ott volt a) a világrendszerek versengéséből kiinduló szovjet példa, b) az 1962 után már a politikai konszolidáció és a gazdasági hatékonyságnövelés céljai felé fordult Kádár rezsim nyitottabb mentalitása, valamint c) olyan esetleges, de esetenként perdöntő tényezők is, mint a kultúr– és tudománypolitika alakítóinak hosszú időn át elfojtott személyes fogékonysága az általuk nyomokban ismert pszichológia iránt (Gegesi Kiss Páltól Mátrai Lászlón át, koránt sem utolsó sorban Aczél Györgyig).”

Részlet Hunyady György tanulmányából, in Szokolszky szerk. 2021, 203.o.

Politikailag motivált folytonossághiány”

Ha … egy pillantást vetünk a Révész – Harkai Schiller és Kardos szekvenciára, mint a budapesti egyetem három leghíresebb kísérletezőjére a Bölcsészkaron, sorsuk a magyar pszichológia történetének legtragikusabb mozzanatát illusztrálja: a politikailag motivált folytonossághiányt. A tanárdiák kapcsolatok láncolata a működő paradigmák kialakításának e legaktívabb és legdöntőbb eleme kétszer is megszakadt. Hiányzik az élő folytonosság, s ezáltal a tudomány “mesterségbeli vonatkozásának” organikus fejlődése súlyosan károsodott.

Pléh Csaba összegzése, 2016, 730.o.

6. A PSZICHOLÓGIA AZ ELTE-N A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETŐEN

A rendszerváltást követően több átalakulás történt. A  Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2003-ban jött létre, egyedülálló módon önálló karként. Azóta országosan vezető intézménnyé fejlődött.  Az intézmény nyolc intézetet foglal magában. A Pszichológia Intézet az Izabella utca 46. szám alatt működik Budapest VI. kerületében. Az intézetben nyolc tanszék működik, széles képzési profilt kínálva az ott tanulóknak.

Felhasznált irodalom

 

Bodor Péter, Pléh Csaba, Lányi Gusztáv (szerk.). (1998). Önarckép háttérrel. Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai. Pólya Kiadó

Donáth Péter (2007). Adalékok Nagy László pályájához 1918-1922. Trezor, Budapest
http://mek.oszk.hu/05100/05123/05123.pdf 

Erős Ferenc (2011). Pszichoanalízis és forradalom (Jószöveg Műhely kiadó, Bp., 2011),

Erős Ferenc (2012). “A pszichoanalízis a budapesti egyetem orvoskarán 1918-1919-ben.” In: Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Wesley János Lelkészképző Főiskola Budapest, 2012. : 129-152 Online:
https://mek.oszk.hu/11600/11687/11687.pdf

Golnhofer, E., Szabolcs, É. (2013). Lázár György és a magyar pedológia–mítosz és valóság. Magyar Pedagógia113(3), 133-151

Hunyady Gyyörgy (2021). Pszichológiai intézet és szakindítás a Debreceni egyetemen az 1970-es években. 203-203-208.

Paukovics, G. (2018). Ferenczi Sándor és a kérészéletű „psychoanalytikai tanszék” a forradalmak viharában. Magyar Nemzeti Levéltár Online:
https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/ferenczi_sandor_es_a_kereszeletu_psychoanalytikai_tanszek_a_forradalmak_viharaban

Pléh Csaba (2001). Kardos Lajos emlékezete. Pszichológia, 21, 159–181.

Pléh, Csaba (2009) A korai magyar kísérleti pszichológia és a nagyvilágRévész Géza emlékére Magyar Pszichológiai Szemle, 64, 467-495.

Pléh Csaba (2010). Az állati emlékezet és a lelki élet eredete: Kardos Lajos magyar összehasonlító pszichológus koncepciója. Iskolakultúra20(11), 17-29.

Pléh Csaba (2011). A magyar kísérleti pszichológia fejlődési íve 1950–2010 között. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(4), 669–693.

Pléh Csaba (2016). Intézmények, eszmék, sorsok a magyar pszichológia fél évszázadában 1960–2010. Magyar Pszichológiai Szemle71(4), 699-731.

Pléh Csaba (2019). A lélektan alakulása 1945-1948 között a budapesti bölcsészkaron. Magyar Tudomány 180., 12, 1834–1845.

Pléh Csaba (2021). A Pszichológia a budapesti egyetemeken és a többi nagyvárosi egyetemen. In (Szokolszky Á. szerk.) A pszichológia fejlődése  a vidéki Magyarországon, a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. 47-57. JATE Press.

Sáska Géza. (2020). A pszichológia és a pedagógia az oktatáspolitikában (eszme) történeti vázlat. Educatio29(4), 529-544.