Nagy László

 

1857-1931
Tőle

1916

Nagy László: Az Új Iskola céljai, pedagógiai és didaktikai alapelvei, tantervének megokolása. Gyermek, X. évf. 1916, 22–31.; ill. In: Nagy Sándor (szerk.) (1972): Nagy László válogatott pedagógiai művei. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 219–229.

 

1912

Nagy László (1912): Iskolás gyermekek értelmiségének vizsgálata. Gyógypedagógia, 6. 89−91.

 

1914

Nagy László (1914): A gyermektanulmányi mozgalom eredményei hazánkban. Gyógypedagógia, 8. 357−361

 

1890

Emlékirat a felvétel, tanterv és tanítóképesítés ügyében. Bpest, 1890.

 

1896

Emlékirat a tanítóképző tanárok fizetése, képesítése és alkalmazása ügyében. Bpest, 1896.

A gyermekpsychologia Olaszországban. Bpest, 1896.

 

1898

A tanítók egyesületi életének fejlesztése. Bpest, 1898. Magyar Tanítóképző.

Az országos és egyetemes tanügyi kongressus története. Bpest, 1898. (A kongressus Naplójából különnyomat).

 

1899

A gyermekek kora érettségéről. (A budapesti nemzetközi gyermekvédő congressuson tartott előadás). Bpest, 1899.

 

1901

A gyermeki lélek megfigyelése. Bpest, 1901. (Különny. a Néptanítók Lapjából).

Megfigyelések a gyermekek társaséletéről. Bpest, 1901. (Különnyomat a Magyar Tanítóképzőből).

 

1902

A gyermek képzelete. Bpest, 1902. (Különnyomat a Magyar Pestalozziból).

A gyermek tanulmányozása. Bpest, 1902. (Különnyomat a Népnevelők Lapjából).

Rajongás és szerelem. Bpest, 1902. (Különnyomat a Magyar Pestalozziból).

Schvarcz Gyula mint kulturpolitikus. A Magyar Paedagogiai Társaság 1902. jan. 25. közgyűlésén tartott emlékbeszéd. Bpest, 1902.

 

1903

A gyermek tanulmányozása az amerikai tanítóképző intézetekben. Bpest, 1903. (Különnyomat a Magyar Tanítóképzőből).

 

1905

Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából. Budapest, 1905.

 

1907

gyermektanulmányozás mai állapota. Budapest, 1907.

 

1908

A gyermek érdeklődésének lélektana. Budapest, 1908.

 

1910

 A Gyermektanulmányi Múzeum szervezete és az anyaggyűjtés szabályai

1915

A háború és a gyarmek lelke Budapest, 1915.

 

1916

Az Új Iskola célja, pedagógiai és didaktikai alapelvei, tantervének megokolása. A Gyermek, 1916. 22-31.

 

1919

A magyar közoktatás reformtervezete. A Gyermek, 1919. 210-215. p.

 

1921

Didaktika gyermekfejlődéstani alapon. (A nyolcosztályú egységes népiskola tanterve. II. rész.) Budapest, 1921.

Róla

1931

Kemény Gábor (1931) A pedagógus Nagy László– Korunk, 1931. május – Hozzáférés: 2016. március 21.

 

1932

Ballai Károly és Nógrády László (szerk.). Nagy László emlékére. Magyar Gyermektanulmányi Társaság Nagy László Emlékbizottság, Budapest 1932

Ranschburg Pál (1932). Nagy László mint gyermekpszichológus. Megj.: Nagy László emlékére … Szerk. Ballai K., Nógrády L. Kiad. a Magy. Gyermektanulmányi Társ. Nagy László emlékbizottsága. Bp. 1932. 19-36. p.

Baranyai Erzsébet (1932). Nagy László munkásságának neveléstudományi eredményei. Szeged: Dunántúl Pécsi Egyetemi Ny., 1932. 91 p. (Értekezések a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből: új sorozat; 3.)

 

1943

Kemény Gábor: Egy magyar kultúrpedagógus. Nagy László életműve. Budapest, 1943, Nagy László Könyvtár kiadása. 50.

 

1967

Mérei Ferenc: Nagy László élete és munkássága. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1967: A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. 373-421. p.

 

1972

Nagy László válogatott pedagógiai művei. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Nagy Sándor. Tankönyvkiadó, Budapest, 1972, 16–20

 

1970

Ballér Endre: Elmélet és gyakorlat egysége Nagy László munkásságában. Budapest: Tankönyvkiadó, 1970. 167 p. (Pedagógiai közlemények; 13.)

 

1976

Köte Sándor (1976). A gyermeki érdeklődéstől az Új Iskoláig. Nagy László munkaiskola elmélete. Világosság, 1976. 8-9. sz. 543-550. p.

 

1983

Köte Sándor: Egy útmutató pedagógus. Nagy László élete és munkássága. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983. 375 p.

 

1998

Deák Gábor (1998). A magyar gyermektanulmányi mozgalom története. Magyar Pedagógia, 98. évf. 1. szám 59–70.

 

2000

Deák Gábor (2000). A magyar gyermektanulmányi mozgalom története.

 

2007

Donáth Péter (2007). Adalékok Nagy László pályájához. 1918-1922. Budapest: Trezor Kiadó, 174.p.

Nagy Zoltánné Áment Erzsébet Pályakép több olvasatban.Nagy László élettörténete
https://epa.oszk.hu/00000/00035/00115/2007-07-mt-Nagy-Palyakep.html

Emlékező – Nagy László: Az Új Iskola céljai, pedagógiai és didaktikai alapelvei, tantervének megokolása. 07-03-14. http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/emlekezo-nagy-laszlo-07-03-14/

 

2009

Donáth Péter (2009). Nagy László beszámolója az iskolareform, a gyermekvédelem és a gyermektanulmányozás ügyeiről – 1919 augusztus.Eszterházy Károly Egyetem, oktatáskutató és felesztő Intézet. https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/nagy-laszlo-beszamoloja

 

2012

Gál Anikó (2012) A gyermektanulmányozás és a gyógypedagógia kapcsolata a 20. század elején Magyarországon. In: Borbáth Katalin–Horváth H. Attila: Pedagógusnők–női szerepválságban? 224-234.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00155/pdf/EPA00035_upsz_2012_11-12_224-234.pdf