Várkonyi Hildebrand Dezső

 

1888-1971
Tőle

1912

A tudat fogalmáról. Filozófia-történeti és ismerettani tanulmány. Győr, 1912.

 

1922

A tudati adottság filozófiája. Budapest, 1922.

 

1923

Aquinói Szent Tamás filozófiája. Budapest. 1923.

 

1925

Tér és térszemlélet. Pécs, 1925.,

 

1926

A pszichológia alapvetése. Danubia, Pécs, 1926.

 

1927

Az indukció filozófiája. Pécs, 1927.,

 

1928

A lélektan mai állása. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1928.

 

1933

Intelligencia (értelem). [Lexikonszócikk.] = Magyar pedagógiai lexikon I. köt. – Bp. : Révai, 1933. 914-915. hasáb.

 

1934

Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből, Szeged, 1934.

Tehetség, tehetségesség. [Lexikonszócikk.] = Magyar pedagógiai lexikon II. köt. – Bp. : Révai, 1934. 784-785. hasáb.

Tehetségesek iskolái. [Lexikonszócikk.] = Magyar pedagógiai lexikon II. köt. – Bp. : Révai, 1934. 785-786. hasáb.

A cselekvő iskola lélektani alapja. A Cselekvés Iskolája, Szeged, 3. évf. (1934-35) 101. o.

 

1936

A kiválasztás és értelmességvizsgálat újabb kérdése. Szeged, 1936.

 

1937

Bevezetés a neveléslélektanba. Budapest, 1937.

Titkári jelentés Magyar Pszichológiai Szemle 1-4. sz. 255. old.

A cselekvő iskola lélektani alapjai. In: A Cselekvés Iskolája. évf., 1934/35., III. tanév, 3-4. szám, Szeged.

 

1939

A nevelés néhány alapelve. Kecskemét, 1939.

Védekező magatartások a gyermekkorban. A Cselekvés Iskolája, Szeged, 1939-40.

 

1940

Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából : Lényegszemlélet : Második közlemény. A Cselekvés iskolája, Szeged, [Ablaka ny.] 9. tanév 1940-41. 1-4. sz.

 

1942

A gyermek testi és lelki fejlődése. Budapest, 1942.

Claparede Ede emlékezete Magyar Pszichológiai Szemle 1-4. sz. 5-13. old.

 

1943

A lelki élet zavarai. Országos Közoktatási Tanács, 1943.

 

1947

A cselekvéslélektan vezető gondolatai Magyar Pszichológiai Szemle 3-4. sz. 98-101.

Jegyzőkönyv a Magyar Pszichológiai Társaság 1945. évi december hó 1-én tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. ** Magyar Pszichológiai Szemle 1-2. sz. 79-80. old.

 

1948

Cselekvéslélektan és nevelés”, 1948.

A cselekvés lélektana.

Válogatott pedagógiai tanulmányok. Szerző: Makarenko. Ford Szöllősy Klára. Szerk. és az előszót írta Várkonyi H. Dezső egyetemi tanár. Budapest : Új Magyar Könyvkiadó N. V., 1948. pp. 322 (változatlan utánnyomás 1949, 1950.)

 

1950

Várkonyi Hildebrand Dezső (1950): Az emberi viselkedések és cselekvések rendellenességei a normalitás körében (Parataxisok). Kiadatlan kézirat.

 

1960

Ranschburg Pál és a magyar gyógypedagógia. Gyógypedagógia, 1960.

Felfogás és absztrakció. Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. 6. Debrecen,

 

1973

Naplótöredékek. Budapest, 1973.

 

1988

Az emberi viselkedések és cselekvések rendellenességei a normalitás körében (Parataxisok). Eredeti kiadatlan kézirat: 1950. Közölve: Zakar András (szerk., 1988): Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. Szeged 9- 135.

http://acta.bibl.u-szeged.hu/36977/1/paed_psych_030.pdf

 

1993

A cselekvés lélektana. OPKM hasonmás kiadvány, Budapest 1993.

 

2003

Pascal-értelmezések. Budapest, Írók Alapítványa, 2003. 373 o.

Róla

1971

Kiss Tihamér: Várkonyi Dezső Hildebrand. 1888-1971. In: Magyar Pszichológiai Szemle 1971. 28. évf. 3. sz. 417-419. p.

 

1979

Badócz András (összeáll., 1979): Várkonyi Hildebrand Dezső tudományos közleményeinek és kéziratainak bibliográfiája. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest.

 

1984

Szántó K. (1984): Várkonyi Hildebrand Dezső életútja és munkássága Magyar Pszichológiai Szemle 12. sz. 1222-1232. old.

 

1988

Büky Béla, Sellei Zoltán (1988). Várkonyi (Hildebrand) Dezső esztétikai és irodalomlélektani munkái. In: Zakar András (szerk.): Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. 209-218. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. Szeged, JATE Kiadó http://acta.bibl.u-szeged.hu/36977/1/paed_psych_030.pdf

Baróti Dezső (1988): Várkonyi, a professzor. In: Zakar András (szerk.): Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. 179-186. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. Szeged, JATE Kiadó http://acta.bibl.u-szeged.hu/36977/1/paed_psych_030.pdf

Dúró Lajos: Várkonyi (Hildebrand) Dezső fejlődéslélektani munkássága. In: Zakar András (szerk.): Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. 163-170. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. Szeged, JATE Kiadó http://acta.bibl.u-szeged.hu/36977/1/paed_psych_030.pdf

Kiss György: Várkonyi (Hildebrand) Dezső és a pszichológiai közélet . In: Zakar András (szerk.): Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet, 203-208. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. Szeged, JATE Kiadó http://acta.bibl.u-szeged.hu/2260/1/paed_psych_030_203-208.pdf

Rókusfalvy Pál: Várkonyi (Hildebrand) Dezső életműve. In: Zakar András (szerk., 1988): Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. 151-162 p. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. Szeged, JATE Kiadó http://acta.bibl.u-szeged.hu/36977/1/paed_psych_030.pdf

Veczkó József (1988). A gyermek és környezete Várkoniy (Hildebrand) Dezső neveléslélektani műveiben. In Zakar András (szerk., 1988): Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. 171-178. Szeged. JATE Kiadó http://acta.bibl.u-szeged.hu/36977/1/paed_psych_030.pdf

Veszprémi László (1988): Várkonyi és a „Cselekvés Iskolája”. In Zakar András (szerk., 1988): Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. 195-201. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. Szeged. JATE Kiadó. http://acta.bibl.u-szeged.hu/36977/1/paed_psych_030.pdf

Zakar András (szerk.) (1988). Várkonyi Hildebrand Dezső emlékkötet. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. Szeged. JATE Kiadó . online: http://docplayer.hu/42212555-Varkonyi-hildebrand-dezso-emlekkotet.html

Zentai Károly (1988): Emlékezés Várkonyi professzorra. In: Zakar András (szerk.) (1988): Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. 187-193. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30. Szeged. JATE Kiadó http://acta.bibl.u-szeged.hu/36977/1/paed_psych_030.pdf

 

1991

Kiss Ferenc (1991): Várkonyi Hildebrand Dezső és gyermektanulmányi mozgalom. In: Pedagógusképzés 1999./1.

 

1999

Kiss Ferenc (1999): Várkonyi Hildebrand Dezső hagyatéka Sárospatakon. In: Pszichológiai Szemle 1999./2. 187-194.p.

Pukánszky Béla (1999): Pedagógiai és pszichológiai tudományos iskolák a szegedi egyetemen. In: Rácz Béla (szerk): A szegedi tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998. Szeged, 1999. 215-223. p.

 

2002

Pukánszky Béla (2002): Reformpedagógiai irányzatok gyakorlati megvalósulása Szegeden a két világháború között. In: Németh András (szerk.): Reformpedagógia: történeti gyökerek, mai aktualitások. Tanulmánykötet, Osiris Kiadó, Budapest. 101-120. p

 

2005

Kiss Ferenc (2005): Várkonyi Hildebrand Dezső életútja. In: Sárospataki Pedagógiai Füzetek 24. Sárospatak, 2005. 33-42.p.

 

2009

Szokolszky Ágnes (szerk.). (2009). A Lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen, 1929-2009. Szeged, JATEPress https://hu.wikisource.org/wiki/A_l%C3%A9lektan_80_%C3%A9ves_t%C3%B6rt%C3%A9nete_a_szegedi_egyetemen_1929-2009

Csomortáni D. Zoltán (2009). Egy reneszánsz egyéniség a XX. századi magyar pszichológiában. Várkonyi Hildebrand Dezső élete és munkássága. In: A Lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen (1929-2009)/szerk.Szokolszky Ágnes. Szeged, JATEPress, 2009. Csomortáni D. Zoltán tanulmánya lásd 45-71. p

 

2016

Szabó Dóra Éva: Várkonyi Hildebrand Dezső fő gondolatai a Cselekvés iskolája címû folyóirat tükrében In: Fizel Natasa (szerk.) GUTTA CAVAT LAPIDEM Az esõcsepp kivájja a követ Hallgatói tanulmányok a neveléstörténet tárgykörébõl Szeged 26-39. http://mek.oszk.hu/15500/15500/15500.pdf

 

2021

Fizel Natasa (2021). Várkonyi Hildebrand, Dolch Erzsébet és a szegedi Kerti Iskola. In_: Szokolszly Á. (szerk.). A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. 99-118 JATEPress, Szeged http://acta.bibl.u-szeged.hu/72216/1/pszichologia_fejlodese_2021.pdf

Szokolszky Ágnes (2021). A szegedi pszichológia elfeledett története. Szubjektív indíttatású áttekintés és reflexió. In: Szokolszky Á. (szerk.). A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. 129-160. JATEPress, Szeged
http://acta.bibl.u-szeged.hu/72216/1/pszichologia_fejlodese_2021.pdf

Takács István (2021). Várkonyi Hildebrand Dezső és Vértes O. József szakmai, baráti kapcsolats, 1932-1947. In: Szokolszky Á. (szerk.). A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. 119-128. JATEPress, Szeged http://acta.bibl.u-szeged.hu/72216/1/pszichologia_fejlodese_2021.pdf

Pukánszky Béla (2021). Pedagógia és lélektan a szegedi egyetemen, 1872-1945- . In_: Szokolszky Á. (szerk.). A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. 85-98. JATEPress, Szeged http://acta.bibl.u-szeged.hu/72216/1/pszichologia_fejlodese_2021.pdf