Mérei Ferenc

 

1909-1986
Tőle

1937

A gombozó gyermek. Kalocsa

 

1942

A pályaválasztás lélektana. Budapest, Unitas

 

1945

A gyermek világnézete. Gyermeklélektani Tanulmány. Budapest, Anonymus.

 

1946

„Á-bé-ab: vaskalap!…” Levél a Magyar Köztársaság vallás- és közoktatásügyi miniszteréhez a magyar mőveltség ügyében. In: Köztársaság. 1. évfolyam, 1. szám (1946. június 13.). 11–12. p.

A pályaválasztás gyakorlati kérdései. In: Társadalmi nevelésünk kérdései. Szerk. Béki Ernı, Kiss Árpád, Takács István. Bp. : Székesfıvárosi Irodalmi Intézet, 1946. 261–265. p.

Társadalomlélektan; ill. Munkalélektan. In: Hermann Imre [et al.]: A mai lélektan. Bp. : „Budapest” Irodalmi, Mővészeti és Tudományos Intézet, 1946. 9–17. p.

 

1947

A Rorschach-táblák felszólító jellege. Budapest

Gleiman Anna, Mérei Ferenc: Az ember élete a 7. osztály számára. Budapest : VKM, 1947. 151 p. [általános iskolai tankönyv]

Az ember élete mint tantárgy. In: Nevelımunka az általános iskolában. Szerk. Baranyai Erzsébet [et al.]. Bp. : VKM, 1947. 121–126. p.(A Köznevelés könyvtára, 1.)

A fogalmi gondolkodás kialakulása. In: Baranyai Erzsébet [et al.]: Tanítás és értelmi fejlıdés. Bp. : VKM, 1947. 24–34. p.

A minőségi elv és az általános iskola. In: Embernevelés. 3. évf., 1. sz. (1947. január). 19–24.

Mérei Ferenc: A szociogram módszer. 1. füzet. Egyszerősített eljárás az általános iskolában. Bp. : Székesfıvárosi Lélektani Intézet, 1947. (Módszertani közlemények; 1.)

 

1948

Gyermektanulmány. Budapest, Új Nevelés Könyvtára 

Havas E., Gleiman A. & Mérei F. (1948) Az ember élete. Tankönyv a 8. osztály számára. Budapest, Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium.

Csoportosulás és társas szerkezet az általános iskolában. In: A Köznevelés évkönyve. Bp. : VKM, 1948. 114–134. p. (A Köznevelés könyvtára). [Különnyomatban is: Bp. : Egyetemi Nyomda, 1948. 23 p.]

A társadalmi képzetek kialakulása. In: Baranyai Erzsébet [et al.]: Tanítás és értelmi fejlıdés. Bp. : VKM, 1947. 91–95. p

Az együttes élmény. Társadalomlélektani kísérlet gyermekeken. Bp. : Officina, 1948. 64 p.

Mérei Ferenc: A falakon belül. A neveléstudomány feladata. Bp. : Egyetemi Ny., 1948. 15. p. [Klny.: Köznevelés. 4. évf., 22. sz. (1948. november 15.). 549–552. p.]

A társas magatartás megfigyelésének módszere. Kategóriatáblázat és jelrendszer. Bp. : Szekesfővárosi Lélektani Intézet, 1948. (Módszertani közlemények ; 6.)

 

1949

Group Leadership and Institutionalization. Human Relations, Vol. 2. pp. 23–29.

A burzsoá objektivizmus a gyermeklélektanban. Magyar Pedagógia, Vol. 57. No 1. pp. 68–78.

Makarenko, a szocialista építés nevelője. A fıvárosi 7. ügyosztály Makarenko- ankétján elhangzott felszólalás. Embernevelés, Vol. 5. No. 4. pp. 185–192.

Az általános iskolai tanterv kritikája. A felsı tagozat óraterve. In: ONI Értesítı. 1. évf., 2. sz. (1949). 20–33. p.

Utópia és valóság a magyar nevelésben. Az MDP Kultúrpolitikai Akadémiáján 1949. február 18-án tartott elıadás. Bp. : Szikra, 1949. 35 p. (MDP Kultúrpolitikai Akadémiája. Köznevelési elıadások ; 3.)

 

1950

A módszeresen felépített tanterv a jó oktatói munka elengedhetetlen feltétele. In: ONI Értesítı, 2. évf., 6. sz. (1950). 1–2. p.

 

1956

A Petőfi Kör vitái. 6. [köt.] Pedagógusvita. 1956. szeptember 28. Szerk. Hegedoűs B. András, Rainer M. János. Bp. : Múzsák, 1956-os Intézet, 1992. 176 p. [ 22–24. p.: a beteg M. F. hozzászólása; felolvasta Pataki Ferenc (1928–)] [= Hegeds B., Rainer (szerk.)]

 

1966

Rorschach próba I-V. köt. (OIE, Vademecum-sorozat, 

Nagy László élete és munkássága. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébıl 1966. Szerk. Kiss Árpád [et al.]. Bp. : Akadémiai K., 1967. 373–421. p

 

1967

A pár és a csoport. Csoportdinamikai kísérlet gyermekeken. In: Pszichológiai tanulmányok 10. [köt.]. Fıszerk. Gegesi Kiss Pál. Bp. : Akadémiai K., 1967. 153–158.

A gyermek lelki fejlődése világképünkben. Henri Wallon 1879–1962. Valóság, Vol. 10. No. 9. pp. 11–18.

 

1970

Gyermeklélektan (társszerző: V. Binét Ágnes, Budapest, 

 

1971

Ablak-Zsiráf Képes gyermeklexikon (Binét Ágnessel, Budapest, 

Közösségek rejtett hálózata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó

 

1974

Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek (társszerző Szakács Ferenc), Budapest, 

A klinikai pszichológia gyakorlata (társszerző Szakács Ferenc, Budapest, 

Szociálpszichológiai vizsgálatok az iskolában (Budapest, 

 

1975

A NÉKOSZ pedagógiája. In: Valóság. 18. évf., 10. sz. (1975). 107–111. p.

 

1981

Jean Piaget (1896–1980) Magyar Pszichológiai Szemle, Vol. 38. No. 1. 91–93.

 

1982

Nagy László lélektani felfogása. In: Pedagógiai Szemle. 32. évf., 5. sz. (1982. május). 428–437. p.

Nagy László nyomában. Illés Lajos beszélgetése Köte Sándorral (1925–2003), Mérei Ferenccel, Balázs Mihállyal (1930–), Kaján Lászlóval (1927–) és Sarody [!helyesen: Sarodi] Gyulával. In: Pedagógiai Szemle. 32. évf., 5. sz. (1982. május). 468–478. p. [Nagy László örökségérıl, M. F. és a Fıvárosi Lélektani Intézet kapcsolatáról]

 

1985

Adalékok egy társas szempontú gyermeklélektanhoz (Budapest, 1985-86

Demokrácia az iskolában. Neveléselmélet és Iskolakutatás, Vol. 4. No. 3. pp. 7–90.

 

1986

„…Vett a füvektől édes illatot.” (Művészetpszichológia), Budapest, Múzsák

Lélektani napló. 1-4. 2. bőv. kiad., Szerk. Forgács Péter. Budapest, Művelődéskutató Intézet. 1985-86.

 

1987

A peremhelyzet egyik változata: a szociálpszichológiai kontúr. Pszichológia, Vol. 7. pp. 1–5.

Carl Rogers. Pszichológia, Vol. 7. pp. 5–18.

Mérei F., Ajkay K., Dobos E. & Erdélyi I. (1987) A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. Budapest, Akadémiai Kiadó

 

1988

Pszichodiagnosztikai vademecum. Bölcsészettudományi karok. Egységes jegyzet; szerk. Mérei Ferenc, Szakács Ferenc; Tankönyvkiadó, Bp., 1988

 

1989

Freud fényében és árnyékában; szerk., előszó Gerő Zsuzsa; Interart, Bp., 1989

A pszichológiai labirintus. Fondorlatok és kerülőutak a lelki életben; szerk., előszó, tan.

Bagdy Emőke; Magyar Pszichiátriai Társaság, Bp., 1989

Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből; sajtó alá rend. Gerő Zsuzsa, Fischer Eszter; Akadémiai, Bp., 1989. [az 1945 –’48-as írások egy részének újraközlése]

Az utalás. Az élményközösség szemiotikai többlete. In: Mérei F.: Társ és csoport. Budapest, Akadémiai Kiadó. pp. 264–288.

 

1994

Méarei, F. [sic] (1994) The „Togetherness Experience”. A Sociopsychological Experiment Carried Out with Children. Journal of Russian and East European Psychology, Vol. 32. No. 5. pp. 41–62

 

1997

Allusion as a Semiotic Surplus of Joint Experience. Journal of Russian & East European Psychology, Vol. 35. pp. 6–48.

 

1998

Önarckép háttérrel. Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai. Szerk. Bodor Péter, Pléh Csaba, Lányi Gusztáv. [Bp.] : Pólya, 1998.

 

 

BESZÉLGETÉSEK, INTERJÚK

 

1969

Papp Zs. (1969) A pszichológia útjain. Beszélgetés Mérei Ferenccel. Valóság, Vol. 12. No. 12. pp. 77–85.

Hernádi „Nekem nincs absztrakt mondanivalóm.” Beszélgetés Mérei Ferenccel. Magyar Tudomány, Vol. 94. pp. 588–597

 

1985

Bagdy E. (1985). „A szabadság első pontja: szeretni az életet” – Beszélgetés a 75 éves Mérei Ferenc cel. Magyar Pszichológiai Szemle, 42(1), 241–253.

 

1987

Forgács P. (1987) Epizódok M. F. tanár úr életéből. Mérei Ferenc portré film. Budapest, Balázs Béla Stúdió. A felvétel 1984-ben készült. Az akkori itthoni közéletet bíráló részeit csak 2009-ben, a születése 100. Évfordulóján, az m2-es csatornán bemutatott műsorba szerkeszthették bele.

 

Források:

Mérei Ferenc tudományos munkái. Összeáll. Mérei Ferenc ; a kiegészítést összeáll. Mérei Vera, Erdélyi Ildikó. In: Pszichológia. 7. évf., 1. sz. (1987) 19–24; Bibliográfia. In: Bagdy et al., Mérei Emlékkönyv. 161–173; Mérei Ferenc írásai és a róla szóló irodalom. Összeáll. Borgos Anna. In: Borgos et al., 293– 307; Tóth-Barbalics István, 2008. Mérei Ferenc életrajza. Szemelvényes irodalomjegyzék.

Róla

1984

Kiss György: A Fıvárosi Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumának története (1912–1949). In: Budapesti Nevelő. 20. évf., 3. sz. (1984). 59–70. p. [68. p.: 1945–’48-ról]

 

1986

Knausz I. (1986) A magyar „pedológia” pere 1948–1950. Pedagógiai Szemle, Vol. 36 (11). 1087–1102.

 

1989

Bagdy E. (szerk.), Mérei Ferenc Emlékkönyv (pp. 98–101.). Budapest: MPT Animula Egyesület.

Bagdy Emőke, Forgács Péter, Papp Mária (szerk.). Mérei Ferenc (1909–1986). Emlékkönyv Mérei Ferenc születésének 80. évfordulója alkalmából. Budapest, MPT Animula Egyesület, 1989. 173 p.

Erős Ferenc Mérei Ferenc fényében és árnyékában. Budapest (1989)Hankiss Á. (1989). Filozófus és Kalandkereső – Mérei Ferenc 80. születésnapjára. In Forgács P., Pál M. &

Hoffmann Gertrud (1990). A Mária Terézia téri iskola. Emlékezés Mérei Ferencre születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából. In: Budapesti Nevelő. 26. évf., 1–2. sz. 3–6. p. [újra: Bagdy et al., 77–80. p.][1945–’48-ról]

 

1991

Erős Ferenc (1991) An Optimist of the Soul. Ferenc Mérei Reviews. Books – Budapest Review of Books English Edition, Vol. 1. pp. 14–19.

 

1992

28. Donáth Blanka: Együttmőködés – együttes élmény. In: Budapesti Nevelő. 28. évf., 1. sz. (1992). 49–51. p. [1945–’48-ról]

 

1995

Egy meg nem jelent folyóirat – A Jövı Embere. In: Thalassa. 6. évf., 1–2. szám (1995). 223– 277. p. [a tervek szerint M. F. és Bárczi Gusztáv (1890–1964) által szerkesztendı lap legelsı, betiltott számának szövege; benne pl. M. F.: Az iskolai érettség problémái (243–248. p.)]

Erős F. (1995) Mérei Ferenc életműve és a magyar szociálpszichológia. In: Kiss Gy. (szerk.) Pszichológia Magyarországon. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. pp. 123–136.

Horányi Annabella, Kósáné Ormai Vera: Beszélgetés Gáti Ferenccel. In: Budapesti Nevelı. 31. évf., 4. sz. (1995). 3–15. p. [3–4. p.: M. F. mint György Júlia munkatársa, az 1940-es évek elején

 

1998

Belügyi feljegyzés és MSZMP-döntés Mérei Ferencrıl (1958). A (Történeti) Hivatal áldozatai – 1998/35. Kiad. Kőszeg Ferenc; bev. Litván György. In: Élet és Irodalom. 42. évf., 35. sz. (1998. augusztus 28.). 7. p.

 

1999

Hazai és külföldi pszichológusok önmagukról és mások róluk. Pszichológiai szöveggyőjtemény. Szerk. Szabó Pál Tivadar. Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó., 1999. 286 p.

Lányi Gusztáv [et al.]: Tiszteletkör. Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. […] In: BUKSZ. Budapesti Könyvszemle. 11. évf., 1. sz. (1999. tavasz). 52–75. p.

Lányi G. (1999) Ki volt Mérei Ferenc? BUKSZ, Vol. 11. No. 1. pp. 52–75

 

2000

Horváth József: A Mérei-vita. Ötven éve történt. In: Élet és Tudomány. 55. évf., 49. sz. (2000. december 8.). 1542–1544. p.

 

2001

Lányi Gusztáv: Politikai én versus tudományos ész: Bibó István és Mérei Ferenc nem létezı politikai pszichológiájáról. In: Lányi Gusztáv: Lélek(tan) és politika. Bevezetés a politikai pszichológiába. Bp. : Jószöveg Mőhely, 2001. 57–61. p. (Jószöveg tankönyvek)

Virág Teréz: Mérei Ferenc lélektani naplójának elemzése. A gondolkodási folyamatok és a manifeszt álomszöveg értelmezése. In: Virág Teréz: „Mély kútba tekinték…”. Válogatott tanulmányok. Szerk. Bárdos Katalin és Kardos Péter. [Bp.] : Animula, 2001. 130–152. p. [a nagyrészt a börtönben íródott szövegrıl]

 

2002

Herskovits Mária, Horányi Annabella: Mérei Ferenc. In: Emlékkönyv 1912–2002. 90 éves a Fővárosi Pedagógiai Intézet. Szerk. Balogh László. Budapest : FPI, 2002. 39–42. p.[1945– ’48-ról]

Pataki Ferenc: Egy évszázad küszöbén. In: Budapesti Nevelő 38. évf., 2. sz. (2002). 5–9. p. [5–6. p.: 1945–’48-ról]

 

2006

Borgos A., Erős F., Litván Gy. (szerk.) (2006): Mérei Élet-mű. Budapest, Új Mandátum.

Erős F. (2006): Élmény és hálózat. Mérei Ferenc a magyar szociálpszichológia történetében. In: Borgos A., Erős F., Litván Gy. (szerk.) Mérei élet- mű. Budapest: Új Mandátum, 127–159.

Borgos A. (2006) „Egy mutatvány forgatókönyve.” Motívumok Mérei Ferenc pályájából és személyiségéből, nyilatkozatai és tanítványai tükrében. In: Borgos A., Erős F. & Litván G. (eds) Mérei. Élet-mű. pp. 11–34.

 

2007

Büchler Júlia: Emlékezés Mérei Ferencre. In: Budapesti Nevelő. 43. évf., 1–2. sz. (2007). 112–115. p. [az 1970-es évekről]

Erős Ferenc: Élmény és hálózat – Mérei Ferenc a magyar szociálpszichológia történetében. In: Erıs Ferenc: Trauma és történelem. Szociálpszichológiai és pszichoanalitikus tanulmányok. Bp. : Jószöveg Mőhely, 2007. 50–83. p. [Borgos et. al., 127–159. p. változata]

Horányi Györgyné: A Mérei Ferenc emlékkiállítás megnyitója. – Fővárosi Pedagógiai Intézet, 2007. január 31. – In: Budapesti Nevelı. 43. évf., 1–2. sz. (2007). 105–111. p.

 

2008

Sáska Géza: Alkalmazott lélektan és reformpedagógia 1945 után. Értelmezési kísérlet. I–II. rész. In: Beszélı. 3. folyam, 13. évf., 1. sz. (2008. január). 39–49. p.; ill. 3. f., 13. évf., 2. sz. (2008. február). 28–38. p. [az oktatáspolitikus és reformpedagógus M. F.]

 

2009

Gál É. (2009) Mérei Ferenc és társai „ellenforradalmi szervezkedése”, 1957–1959. 1956-os Intézet Évkönyv, Vol. 16. pp. 9–74.

 

2010

Szakács F. (2010). November 100. (Szubjektív emlékezés Mérei Ferencre). Magyar Pszichológiai Szemle, 65(2), 343–350.

 

2011

1. Horváth Zs. (2011) Kívül. Peremhelyzet és a habitus formálódása Mérei Ferenc élettörténetében. PhD-értekezés. Budapest, ELTE.

 

2013

Gál É. (2013) Lejáratás és bomlasztás. Tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében. Budapest, Corvina – Nagy Imre Alapítvány.

1956 Horváth, Zs. (2009) L’extension du domaine de la vie privée. Ferenc Mérei et le groupe « Tribu » à Budapest, 1950–1956. Histoire@Politique. Politique, culture, société, No. 7, janvier-avril. pp. 1–10.

 

2017

Erős, F. (2017) Social Psychology in Formation in Hungary: 1960–1990s. European Yearbook of the History of Psychology, Vol. 3. pp. 201–218.

 

2019

Horváth, Zs. (2019) The Production of Creativity. The Politics of Ferenc Mérei’s Psychological and Educational Approach. In: Creativity Exercises. Emancipatory Pedagogies in Art and Beyond. Berlin–Leipzig–Budapest, Sternberg Press – Galerie für Zeitgenössische Kunst – Tranzit. pp. 343–353.

 Horváth Zs. (2019) Új iskola – új társadalom. Mérei Ferenc és a demokratikus iskola kísérlete Magyarországon, 1945–1948. In: Koloh G., Papp V. & Tőtős Á. (eds) „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt.” Tanulmányok Kövér György szü letésnapjára. Nagyvárad, Rodosz. pp. 281–297.

 Horváth Zs. Egy munkaszolgálatos fényképe. http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/egy-munkaszolgalatos-fenykepre

Kiss P. (2019) Hármasugrás: a magyar szociálpszichológia csúcsteljesítményei és recepciójuk itthon és külföldön. In: Pléh Cs., Csépe V. & Mészáros J. (eds) A pszichológiatörténet-írás módszerei és a magyar pszichológiatörténet. Budapest, Gondolat. pp. 262–310.

Knausz Imre Pedagógiai realizmus. TaniTani Előadásként elhangzott Egerben A magyar neveléstudomány és a filozófia c. konferencián 2019. május 31-én
http://www.tani-tani.info/pedagogiai_realizmus 

Szakács F. (2019) Mérei Ferenc és a hazai klinikai pszichológia sztenderdjei. In: Pléh Cs., Csépe V. & Mészáros J. (eds) A pszichológiatörténet-írás módszerei és a magyar pszichológiatörténet. Budapest, Gondolat. pp. 395–400.

 

2020

Pléh, C. (2020). Mérei Ferenc a polgári és a szocialista embereszmény feszültségei közepette. Educatio, 29(4), 545-566.

Ajkay Kára, Bagdy Emőke, Dobos Emőke, Erdélyi Ildikó, Falus Ferenc, Kapusi Gyula, & Pajor András (2020). A 110 éve született Mérei Ferencre, a klinikai pszichológus szakma alapító tanítómesterére emlékezünk. Magyar Pszichológiai Szemle, 75(1), 5-12.

 

2021

Pléh, Cs. (2021) Two Versions of Marxist Concrete Psychology: Politzer and Mérei Compared. History of Psychology, in press