Lechner Károly

 

1850-1922
Tőle

1881

A bujakórosok álmatlansága és annak okai. (Bp., 1881)

1882

A téboly agytáplálkozási zavarainak lokalizációja. (Bp., 1882)

1884

Az érzéki észrevevés elemi alkatrészei. (Magyar Philosophiai Szemle, 1884)

1890

Az izommunka szerepköre értelmi működéseinkben, tekintettel a testgyakorlásra. Gyógyászat.

 

1891

Adatok az általános neurózisok alapján kifejlődő kóralakok ismeretéhez. (Magyar Orvosi Archivum, 1891)
Über den Einfluss der Muskel-‘ iirbeit auf die Geistesthätigkeit. Erdélyi Term.-tud. Értesítő.

 

1892

A tudatosság ténye szellemi életünk eseményeiben. Psychophysiologikus tanulmány. Athenaeum (Bp., 1892)
A psyché materialista alapjai. (Orvosi Hetilap, 1892)

1895

Dr. Konrád Jenő elmekórtanának bíráló ismertetése. Gyógyászat. 1895

 

1896

Kétes elmeállapotok. Törvényszéki lélek- és elmekórtan. I–II. köt. (Bp., 1896)

1897

Az egyetem és a társadalom. Az Országos Tanügyi Congressus Naplói. 1897. Előadás a Congressuson

 

1900

Psychomechanikai törekvések az elmegyógyászatban. (Kolozsvár, 1900) Magyar elmeorvosok országos értekezletének munkálatai. 1900. Előadás az értekezleten
Cephalographe. Gourte Description de l’appareil exposé ä l’exposition universelle de 1900 ä Paris.

 

1901

Psyohomechanische Bestie bringen auf dem Gebiete der Psychiatrie. Halle. Markold.

 

1902

Az elmebetegségek gyógyításának újabb elvei. A magyar elmeorvosok 1902. évi értekezletének munkálatai. Előadás az értekezleten

 

1903

A reflextípusokról. Psychophysiologiai megjegyzések. (Orvosi és Természettudományi Értesítő, 1903)
Az idegesség az iskolában. .Magyar Paedagogia. 1903. Előadás a Kolozsvári Tanári Körben.

A kolozsvári in. kir. F. J. Tudományregyetem ideg- és elmegyógyászati klinikája. Ismertetés. A magy. orvosok és természetvizsgálók XXXII-ik vándorgyűlésének emlékkönyve. 1903

 

1904

Az iskolai idegesség. Magyar Pestalozzi.

Kísérleti lélektani előadások gyakorlatokkal. Előadások sorozata. Kőnyomatos füzetek. 1904.

Az évzáró vizsgálatokról. Magyar Pestalozzi. 1904.

 

1905

A lelki nyugalom és üdülés betegségei. Kézirat. 1905.

A lelki munka és fáradás betegségei. Kézirat. 19051906

A psychopathologiás irány a gyógyászatban. Orvosi Hetilap. 1903

A középiskola küzdelme az alkoholizmus ellen. (Kolozsvár, 1906)
A lelki evolutió és involutió betegségei. Kézirat. 1905,

A reflex az élőnyelvek kifejlődésében. Nyelvészeti tanulmányok. 1905

 

1906

Az álmatlanságról. Purjesz-emlékkönyv. 1906.

Az agyvelö és az idegrendszer boncztana. Tanulmány a Magyar Philosophiai Lexikon számára. 1906

Az énbomlásról. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. vándorgyűlésének évkönyve. 1906. Előadás a gyűlésen

Alvás és álom. Magyar Philosophiai Lexikon. 1906.

Die Schlaflosigkeit infolge von Störungen des Vorschlafes. Klinik für psychische und nervöse Krankheiten. 1906. Halle

 

1907

Über negative Sinnestäuschungen. Erster internationaler Kongress für Psychiatrie, Neurologie und Psychologie. Amsterdam. 1907. Előadás.

Bűn és bűntevés. Magyar Philosophiai Lexikon. 1907.

Bűnokok. Magyar Philosophiai Lexikon. 1907.

Műveltségünk. Erdélyi Hírlap.

Jogérzéseink. Erdélyi Hírlap.

 

1908

Beszámítás -és bűnösség. Magyar Philosophiai Lexikon. 1907.

Ép és kóros érzéseinkről. Orvostermészettud. Értesítő. 1908

A sugallásról. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület IV. vándorgyűlésének emlékkönyve. Brassó

Einige Anhaltspunkte zur Behandlung der Schlaflosigkeit. Wiener Mediz. Wochenschrift.

A lélek és az alkohol. Előadás az Erdélyi Múzeum-Egylet felolvasó ülésén.

Az idegélet köréből. A hivatalnokok idegessége. Előadás a kolozsvári magántisztviselők egyesületében. 1908.

 

1909

Téves eszméink. Erdélyi Lapok. 1909. Előadás az Erdélyi Irodalmi Társaságban

Die Klinischen Formen der Schlaflosigkeit. Leipzig—Wien. Deuticke. 1909. Könyv

Az alkohol befolyása a gyermeklélek fejlődésére. Előadás az orsz. alkoholellenes egyesületben. 1909

Zur Physiologie und Pathologie der Empfindungen und Gefühle XVI-ter internationaler Medizinischer Kongress zu Budapest. 1909

Gróf Mikó Imre emlékezete. Erdélyi Lapok. 1909. Emlékbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados emlékünnepén

 

1910

Az alvás betegségei. Alomkórságok. Magyar Philosophiai Lexikon. 1906

Alkohol és társadalom. Antialkoholista Könyvtár. 1910. Előadás az Alkoholellenes Szövetség gyűlésén Marosvásárhelyt.

Alkohol és szerelem. Előadás az Alkoholellenes Egyesületben Kolozsvárt. 1910

Az álmodásról. Alkohol és társadalom. (Alexander-emlékkönyv. Bp., 1910)

 

1911

Az emlékezésről. (Erdélyi Múzeum, 1911) Előadás az Egyesület közgyűlésén.

Klinik für Nerven- und Geisteskranke zu Kolozsvár. Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift. 1911

Virágzások. (Bp., 1911) Előadás az Erdélyi Irodalmi Társaságban
Az elmefogyatékosságokról. (Bp., 1911)

Az ideg- és elmebajok jelentősége a társadalomban. Sorozatos előadások a MagyarIII. B) alosztály. Társadalomtudományi Egyesületben. 1911

Az elmefogyatékosságokról. A lelki erők megszerzésének elégtelenségei. Orvosképzés. 1911

 

1912

Az elmefogyatékosságokról. Az erőfelhasználás tökéletlenségei. Orvosképzés. 1912.

Az elmefogyatékosságokról. Az erőválogatás elégtelenségei. Kézirat. 1912.

A gyermek kóros szellemi világa. Gyógyászat. 1912 Előadás az „Anyák iskolájában. 1912.

 

1913

A beszámítás. (Kolozsvár, 1913)
Gyermektanulmány és orvosi tudomány. (Bp., 1913) . I. magy. orsz. gyermektanulmányi congressus. 1913. Előadása a congressuson

Über die Mittel zur Verhinderung der geistigen Ermüdung in der Schule. I. nemzetközi Paedagogiai Congressus Annalesei. 1913. Brüsszel. Előadás a congressuson.

 

1914

Az impressziókról. (Bp., 1914) Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. 1914. Előadás a. Társaság ülésén

A beszámítás és a jogorvoslás kérdései. Erdélyi Múz.-Egylet orvostud. szakosztály Értesítője. Előadás a szakosztály ülésén.

 A Freudizmusról. Magyar Paedagogia. 1914. Előadás az Orsz. Tanáregyesület budapesti közgyűlésén. 1914

A nő kriminalitásának és elzüllésének okairól. (Kolozsvár, 1914) Pártfogó-Egyesület évkönyve. 1914.

A Pártfogó-Egyesület hölgybizottságát előkészítő előadási sorozat. 1914.

A refiextheoria. Böhm Károly-Társaság évkönyve. 1914. Előadás a Társaság közgyűlésén. — 

Das Wesen der Impressionen und Revelationen. Wiener Mediz. Wochenschrift. 1914.

Az alkoholkárok leküzdésének eszközei, tekintettel a fiatalkorú bűnösökre. Pártfogó-Egyesület országos congressusa. 1914. Előadás a congressuson.

Az idegesség a háborúban. Érd. Múz.-Egylet Orvostud. Értesítője. Előadás az orvostud. szakosztályban betegbemutatásokkal

 

1915

A világ idegessége és a háború. A Vörös Kereszt javára tartott előadások sorozatából. 1915. Sorozatos előadások. Vörös Kereszt kiadása.

 

1916

A szeretet és a szerelem a világegyetemben és a világháborúban. Diákszövetség emlékkönyve. Erdélyi Irodalmi Társaságülésén tartott előadás. 1916.

 

1917

A tudatosság és annak zavarairól. Erdélyi Múz.-Egylet Értesítője. 1917.

 

1918

A tudatosságról és annak zavarairól. (Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztálya Értesítője, 1918)

Szabadság és kötöttség a lelki életünkben. Kolozsvári egyetem almanachja. Előadás az évzáró ünnepen. 1918.

 

1919

Az elmefogyatékosságok szerepe a társadalomban. Természettudományi Közlöny. 1919.

 

1920

A Freudizmus tanainak lélek-élettani bírálata. Természettudományi Közlöny. 1920.

 

1921

A női lélek és a feminizmus kérdései. Kézirat a Természettudományi Közlöny számára. 1921.

 

1922

A női lélek és a feminizmus orvos-természettudományi megvilágításban. (Természettudományi Közlöny, 1922)

1923

Közérzéseink az értelmi munka szolgálatában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1923. jan. 22.) Budapest, 1923. http://real-eod.mtak.hu/3326/1/MTA_Konyvek_KA974496_000809025.pdf

 

1956

Lechner Károly művei. (1956). A szemelvényeket vál. jegyz. és bev. Balázs Sándor és Spielmann József), Bukarest

Róla

1934

Buday Kálmán (1934) Lechner Károl levelező tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott beszédek 24. kötet MTA Budapest, 1934

1956

Balázs Sándor és Spielmann József (1956) Bevezető. Lechner Károly művei. A szemelvényeket válogatta Balázs Sándor és Spielmann József), Bukarest

 

2001

Kapronczay Károly (2001). Megemlékezés Lechner Károlyról. Orvosi Hetilap, 2001, 142(24) 1279-1280.

 

2008

Iványi János (2008) Lechner Károly, a kolozsvári, majd a szegedi Elme-és Ideggyógyászati klinika első igazgatója. Orvostudományi Értesítő, 81(2), 142-144.

 

2009

Iványi János (2009). Lechner Károly és erdélyi szellemi öröksége. Orvosi Hetilap, 150 (42)

Szokolszky, Á. (szek.) (2009). A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen,1929-2009. társszerk. Pataki Márta, Polyák Kamilla. Szeged, JATEPress. Lechner Károly lásd 15-17.

 

1997

Dobozy Attila (1997). Lechner Károly Szegedi Egyetemi Almanach: (1921-1996). II. köt. Szeged, 1997, 217-218. p.

 

2021

Kozák Péter (2021). Lechner Károly pályakép. Névpont

https://www.nevpont.hu/palyakep/lechner-karoly-6e96b

Séra László (2021). A pszichológia története a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen, a II. vh. előtt. In: Szokolszky Á. (szerk.). (2021). A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon, a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig.57-82. JATEPress Kiadó, Szeged.