Dienes Valéria

(Szül.: Geriger Valéria)

 

1879-1978

Tőle

Magyarul

Filozófiai és pszichológiai tanulmányok, írások

1905

Valóságelméletek. (Doktori értekezés). Budapest: Athenaeum.

 

1906

A zenei alkotás és hatás lélektanáról. Huszadik Század , I.,502–523.

Lélektani megjegyzések a programzenéről. Huszadik Század , II, 1–215.

 

1907

Royce erkölcstana és az etikai racionalizmus. Huszadik Századm, I, 137–150.

Kísérletek az immateriális és halhatatlan lélek természettudományi igazolására. Ismertetés és bírálat. Huszadik Század, II, 610–626., 702–711.

 

1908

Álomfejtés. Uránia . május. 209–217.

Bergson Évolution créatrice-ének ismertetése és méltatása. Huszadik Század.

Ward, L. F. (1908).A haladás lelki tényezői. (Ford.) Budapest: Grill, (Társadalomtudományi Könyvtár).

Giddings, F. H. (1908). A szociológia elvei. (Ford.) Budapest: Grill, (Társadalomtudományi Könyvtár)

 

1909

Berkeley: Három párbeszéd Hylas és Philonous közt. – Értekezés a látásnak egy új elméletéről. (Ford.) (Életrajzzal és jegyzetekkel ellátta D. V.) Budapest: Franklin ny., (Filozófiai Írók Tára 21.)

 

1910

Metafizikai problémák. Emlékkönyv Alexander Bernát 60-ik születésnapjára. Budapest.

A Nirvána felé (Anando és Jaso beszélgetése). Nyugat, II,1064–1080.

Levél Lesznai Annához. Nyugat , II, 1088–1092.

Az intuíció metafizikája. Emlékkönyv Alexander Bernát 60-ik születésnapjára. Budapest: Franklin ny.

(Közösen Dienes Pállal) Tudomány és valóság. Huszadik Század, I, 51–55.

(Közösen Dienes Pállal) Megjegyzések a bergsoni metafizikáról és a tudományról. Huszadik Század, I, 653–660.

(Közösen Dienes Pállal és Lánczi Jenővel) Utóhang egy meg nem kezdett vitához. Huszadik Század, II, 159–160.

William James (nekrológ). Huszadik Század, II, 353–373.

 

1911

Pikler Gyula Pszichológiája. Nyugat, I, 665–671.

 

1912

A törvényszerűség problémája. Huszadik Század, I, 472–481.

Törvénykereső műveletek. Huszadik Század, II, 739–746.

 

1913

Posch Jenő lélektanának elemzése. Huszadik Század.

(Ford.) Bergson, H. (1913). A nevetés. Tanulmány a komikum jelentéséről és négy lélektani értekezés. (Bevezetéssel ellátta D. V.) Budapest: Révai, 1913. (Világkönyvtár 20.)

Dante komédiája (I. A pokol. Fordította Babits Mihály). Huszadik Század, I. 358–363.

Rauschburg, P. Pál: Pszichológiai tanulmányok (Ismertetés). Budapest, 1913. Huszadik Század 1914. I. 821–826. p.

 

1914

Objektív lélektan. Huszadik Század, I, 324–339.

A mai lélektan főbb irányai. 1–2. Kolozsvár, Haladás Könyvkiadó. (Galilei füzetek 7–8.)

 

1915

A gondolatátvitelről. Huszadik Század, I. 254–261.

Az intuíció problémája. Budapest: Athenaeum.

(Ford.) Binet: Az iskolás gyermek lélektana. (Előszóval és jegyzetekkel ellátta D. V.) Budapest. (Gyermektanulmányi Könyvtár 6.)

 

1917

A gyermektanulmányozás módszertanához. A Gyermek.

 

1923

(Ford.) Bergson: Tartam és egyidejűség. Hozzászólás Einstein elméletéhez. Pantheon.

 

1924

A filozófus. Nyugat, I, 564–567.

Bergsonizmus az iskolában. Nyugat, II, 346–350.

Bergson lélektana. Budapest: Franklin nyomda. (Filozófiai Írók Tára)

 

1925

(Ford.) Bergson, H.: Idő és szabadsága. Tanulmány eszméletünk közvetlen adatairól (Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta D. V.). Budapest: Franklin nyomda. (Filozófiai Írók Tára)

(Ford.) Bergson, H.: Metafizikai értekezések. (Jegyzetekkel ellátta D. V.) Budapest: Franklin nyomda. (Filozófiai Írók Tára)

 

1929

Bergson filozófiájának alapgondolatai. Religió, I, 54–66.

 

1930

(Ford.) Bergson, H.: A teremtő fejlődés. (Bevezetés D. V.) Budapest. (Filozófiai Írók Tára)

 

1934

Az intuíció kérdéséhez. Felolvasás az Aquinói Szent Tamás Társaság 1927. november 23-i ülésén. Nyugat, I, 310–323.

 

1941

Bergson. Athenaeum, 27(1), 30–36.

 

1960

(Ford.) Berkeley: Három párbeszéd Hylas és Philonous között. Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény. II. 24–49. p.). Budapest: Tankönyvkiadó.

(Ford.) Locke: Részletek az Értekezés az emberi értelemről című műből Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény. II. 9–20. p.). Budapest: Tankönyvkiadó.

 

1964

(Ford.) Locke; John: Értekezések az emberi értelemről. Budapest: Akadémiai Kiadó. (Filozófiai Írók Tára)

 

1966

Ilyennek láttam (Emlékezés Babits Mihályra). Magvető Almanach, I, 243–260.

 

1968

Szabó Ervin. Szabó Ervin 1877–1918. című kötetben 317–323. p.). Budapest.

(Ford.) Teilhard de Chardin: Hit az emberben. Válogatott tanulmányok (Bevezette: Rónay György). Pécs.

 

1974

Ismeretelmélet és időreform Prohászka és Bergson gondolkodásában. Vigilia, 39(12), 813–816. p.

 

1975

Beszélgetés Dienes Valériával. Vitányi Iván tévéinterjúja. Valóság, 8, 83–101.

 

1983

Miénk az idő. Emlékezések, televíziós interjú. Válogatta, szerk. Rozgonyi Péter, Rozgonyiné Bóna Ilona. Budapest.

 

2001

Szabó, F. (2001). Dienes Valéria Önmagáról. Mai írók és gondolkodók. Szeged, Agapé.

 

Táncművészeti írások, szövegkönyvek

1915:

Művészet és testedzés. Magyar Iparművészet, 18(7-8).

Nyolc boldogság. Székesfehérvár, é. n. Vörösmarty ny.

 

1928:

Az Orkesztikai Egyesület programja. Budapest: Révai nyomda.

 

1930

Antik és középkori tánckultúra, valamint Modern mozdulatművészeti iskolák c. cikkek a Színészeti Lexikon I–II. kötetében. Budapest,

 

1931

A Szent Imre misztérium mozdulatdráma szövegkönyve. Budapest: Madách nyomda

 

1935

 A gyermek útja (Közösen Bárdos Lajossal). Budapest.

 

1938

Szóval és tettel a magyar leányiskolák testnevelési reformjáért. A Ranolder Intézeti „Klára” Nőipari Középiskola 1937/38. évi Értesítője. Budapest.

 

1944

Áve, Világ Királynéja! Kilenc ének Szűz Mária tiszteletére (Közösen Bárdos Lajossal). Rákospalota.

 

1964

 A mozdulatról. Táncművészeti Értesítő, 2, 47–67.

 

1967

 A relatív kinetika alapvonalai. Tánctudományi Tanulmányok 1965/66, 47–75. Budapest: MTSZ.

 

1970

 A mozdulatritmika alapvonalai. Tánctudományi Tanulmányok 1969/70, 91–114. Budapest: MTSZ.

 

1971

Emlékek és gondolatok az orkesztikáról. Táncművészeti Értesítő, 1. 80–96.

 

1972

Fejezetek az orkesztika történetéből. Táncművészeti Értesítő, 3, 35–49.

 

1974

A szimbolika főbb problémái. Táncművészeti Értesítő, 1, 63–89. p.; Kultúra és szemiotika. Szerkesztette Gráfik Imre és Voigt Vilmos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. 15–37.

 

1977

Az embertest beszéde. Vigilia . 5.

 

1983

Hajnalvárás. Elmélkedések, versek. Szerk. Belon Gellért. Budapest.

 

1995

Orkesztika – mozdulatrendszer. Szerk. Dienes Gedeon. Budapest.

 

2000

A plasztika profil tagozata. Mozdulatművészeti sorozat. Budapest, Orkesztika Alapítvány.

 

2001

Az orkesztikai iskola története képekben. D.V. írásaiból vál. Fenyves Márk. Mozdulatművészeti sorozat. Budapest. (2. kiadás: 2005).

2009

A tánc az embertest beszéde. Mozdulatművészeti sorozat. Budapest.

Az ima. Szerk. Dienes Maya, Budapest.

 

MatematikaIi tanulmányai

1909

(Közösen Dienes Pállal) Sur les singularités algébricologarythmiques. Comptes Rendus (Paris), 149, 972–974.

(Közösen Dienes Pállal) Essai sur les singularités des fonctions analytiques. Journal de Mathématiques. 6.

Sur les points critiques logarythmiques. Comptes Rendus (Paris).

 

1910

(Közösen Dienes Pállal) Általános tételek az algebrai logaritmikus szingularitásokról. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 28, 26–31.

 

1911

(Közösen D. P.-vel) Analitikai függvények algebrai és logaritmikus szingularitásairól. Mathematikai és Physikai Lapok, 20, 73–94, 169–197., 21,1–24.

(Közösen Dienes Pállal) Recherches nouvelles sur les singularités des fonctions analytiques. Annales scientifiques de l’Écolé Normale Supérieure, 28, 389–457.

Róla

Magyarul

É.n.

Dr. Dienes Valéria önéletrajza. Dienes family homepage http://www.dienes.hu/?page_id=26

Dienes Maya: Szemelvények Gee Életéről (Dienes Valéria önéletrajzi visszaemlékezéseit tartalmazza) http://epa.oszk.hu/03000/03025/00021/pdf/EPA03025_parallel_2011_21_026-032.pdf

 

1978

Vitányi, I. (1978). Dienes Valéria. Táncművészet.

Borus, R. (1978). Dienes Valéria. A század nagy tanúi. Budapest.

 

1979.

Dienes Valéria. Szolgálat.

 

1981

Dienes Valéria (Művek.) Válogatta, bevezető tanulmányt írta Töttős Gábor. Szekszárd.

 

1983.

Dienes Valéria. Új Ember, 1983. október 9.

 

1996

Deme, T. (1996). Dienes Valéria mozdulat- és eszmélet-rendszere. Távlatok, 5.

 

2000

Lenkei J. (2000). Az észtornász. Dienes Valéria (1879-1978). In Balogh, M. & S. Nagy, K. Asszonysorsok a 20. században ( 135). Budapest.

 

2005

Dienes Gedeon: A Mozdulatművészet története. Mozdulatművészeti sorozat. Budapest. 2001, 2005.

 

2003

Töttős Gábor. Válogatta, bevezető tanulmányt írta (2003). Dienes Valéria. Szekszárd. Szerzői kiadás.

 

2015

Vincze Gabriella (2015) A magyar mozdulatművészet története és néhány motívumának nemzetközi párhuzama Doktori disszertáció ELTE BTK Művészettörténeti Doktori Iskola

Forrás: Dienes Valéria műveinek jegyzéke. Filozófia, lélektan: tanulmányok, fordítások (Dienes Gedeon)

https://web.archive.org/web/20161124222419/http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/mesterkurzus/babits-dienes.html#dienes-valeria